Podmínky použití webu integralsro.czÚvodní ustanovení

1. Definice pojmů
Níže uvedené pojmy používané v těchto Podmínkách s velkými počátečními písmeny budou mít k nim přiřazený následující význam:
- „Podmínky“ znamená tyto Podmínky pro používání webové prezentace. Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele ve vztahu k webové prezentaci a jeho používání.
- „webová prezentace“ znamená internetové stránky Provozovatele umístěné na webové adrese www.integralsro.cz.
- „Provozovatel“ znamená INTEGRAL - GEODETICKÉ PRÁCE spol. s r.o., IČ: 26074427, se sídlem Nemanická 1266, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 12268, jako subjekt, který provozuje webovou prezentaci.
- „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá webovou prezentaci,tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného.

2. Práva k webové prezentaci
Vlastníkem webové prezentace je Provozovatel. Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, provozovat webovou prezentaci. Provozovatel je oprávněn provoz webové prezentace kdykoli přerušit či ukončit, a to podle své volby.
Obsah webové prezentace včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory a design, je chráněn právem duševního vlastnictví. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak, je jakékoli užití obsahu webové prezentace možné pouze na základě předchozí písemně uděleného souhlasu ke konkrétnímu způsobu užití obsahu webové prezentace.

Používání webové prezentace

1. Závaznost Podmínek
Používání webové prezentace Uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním webové prezentace Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je.
V případě nesouhlasu s Podmínkami je Uživatel povinen okamžitě z webové prezentace odejít a nepoužívat ji.

Práva a povinnosti Uživatelů
Uživatel je povinen se při používání webové prezentace zdržet jakéhokoli protiprávního jednání, jakož i jednání, v jehož důsledku může Provozovateli vzniknout majetková či nemajetková újma.
Uživatel se zavazuje, že při používání webové prezentace nebude:
a) zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání webové prezentace;
b) uvádět nepravdivé či zkreslené údaje;
c) vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem webové prezentace, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele.
d) adresovat webovou prezentaci či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy či informace;
e) adresovat webovou prezentaci či šířit jeho prostřednictvím zprávy či informace obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit webovou prezentaci, majetek či zájmy Provozovatele nebo třetích osob;
f) adresovat webovou prezentaci či šířit jeho prostřednictvím informace, jejichž šíření či obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy či neoprávněně poškozuje práva či zájmy Provozovatele a/nebo třetích osob;
g) šířit prostřednictvím webové prezentace informace o službách a/nebo funkcích, které mají konkurenční charakter vůči službám a/nebo funkcím webové prezentace, popř. jiných serverů provozovaných Provozovatelem; nebo
h) používat webovou prezentaci nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, kopírovat obsah uložený na webové prezentaci pro jiné než vlastní soukromé účely bez souhlasu Provozovatele, zasahovat do práv duševního vlastnictví Provozovatele nebo třetích osob.

2. Přístup na webovou prezentaci
Webová prezentace je veřejně přístupná prostřednictvím sítě internet, Provozovatel však za její dostupnost neodpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost webové prezentace zejména z důvodu úprav či aktualizace jejího obsahu.

3. Bezpečnostní politika webové prezentace
Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje webovou prezentaci, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z webové prezentace; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje Uživatelům, aby při používání webové prezentace měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.
Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na webovou prezentaci či stahována z webové prezentace, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na webovou prezentaci nebo stahována z webové prezentace,třetí osobou.

4. Odpovědnost Provozovatele
Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na webové prezentaci byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Provozovatel však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na webové prezentaci. Webová prezentace může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.
Provozovatel není odpovědný za škody způsobené vyšší mocí nebo technickými poruchami třetích osob.
Webová prezentace může obsahovat odkazy na webové stránky odlišné od webové prezentace. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím webovou prezentaci. Provozovatel nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky webové prezentace. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje webové prezentace, nepodléhají kontrole Provozovatele a Provozovatel nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Provozovatel neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Provozovatel neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.

5. Prohlášení o cookies
Pro správnou funkci webové prezentace je někdy nezbytné umístit tzv. cookies na zařízení Uživatele. Cookies jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Uživatele v okamžiku, kdy tyto stánky Uživatel začne využívat.
V rámci webové prezentace jsou používány následující cookies:

c) username
d) datum expirace ID session
e) ID session

V nastavení svého prohlížeče může Uživatel používání cookies zakázat.

6. Závěrečná ustanovení
Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti, nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na zbývající ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vymahatelná.
Webová prezentace je umístěna a provozována v České republice a veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky, případně nařízení EU. K rozhodování případných sporů souvisejících s používáním webové prezentace jsou příslušné soudy v ČR.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky. Změny podmínek je povinen zveřejnit na webové prezentaci min. 14 dní před platností. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá webovou prezentaci i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2018.